Ziołolecznictwo

Zainteresowanie ziołolecznictwem i zapotrzebowanie na zioła i leki ziołowe ciągle wzrasta. Wynika to z ogólnego zaintereso­wania na nowo naturą i potrzebą zbliżenia się do niej. Wielkie powodzenie leków roślinnych spowodowane jest tym, że w prze­ciwieństwie do leków syntetycznych nie powodują one uboczne- go, szkodliwego działania na organizm ludzki. Dlatego też preparaty ziołowe, które mogą być stosowane przez dłuższy czas, są nieocenione w leczeniu schorzeń przewlekłych.

Surowce zielarskie do produkcji leków pozyskuje się z roślin leczniczych uprawianych oraz roślin występujących na natural­nych stanowiskach. Pomimo stałego rozszerzania asortymentu ziół uprawnych, zbiór z naturalnej bazy surowcowej jest w dalszym ciągu bardzo poważnym źródłem zaopatrzenia zielar­stwa. Ze stanowisk naturalnych pozyskuje się około 130 ziół. Wśród nich znajdują się zioła niezastąpione w lecznictwie, takie jak dziurawiec, rumianek, lipa, podbiał, pokrzywa, kocanki, świetlik i wiele innych. Rośliny te spotyka się na łąkach, pastwi­skach, w ogrodach, parkach oraz jako chwasty na niektórych polach uprawnych.

Głównym celem tej książki jest uzmysłowienie czytelnikom jak wielkim skarbem dla człowieka jest to naturalne źródło cen­nych i poszukiwanych leków po to, aby czerpiąc z niego nie do­puszczać do zniszczenia roślin leczniczych i ich stanowisk. Wska­zujemy czytelnikom jak właściwie i racjonalnie wykorzystać istniejące zasoby naturalne, aby przez zbiór nie dopuścić do ich wyczerpania.

W części ogólnej poświęca się dużo uwagi ochronie przyrody, której przestrzeganie jest podstawowym warunkiem racjonal­nego zbioru.

Zbiór ziół może być prowadzony zarówno na potrzeby prze­mysłu zielarskiego, jak również w niewielkich ilościach na wła­sne potrzeby. Zamieszczone opisy (z rysunkiem) roślin leczni­czych ułatwią ich rozpoznanie i prowadzenie zbioru. Czytelnicy uzyskają informacje, gdzie poszczególne rośliny występują, kie­dy i jaką część rośliny należy zbierać, jak suszyć, aby zioła zachowały swoje lecznicze właściwości. Mogą więc z powodze­niem korzystać z tych instrukcji osoby, które zarobkowo chcia­łyby zająć się zbieraniem ziół na potrzeby przemysłowe, jak również zbierający na własne potrzeby.

Bardzo często zbiorem ziół interesuje się młodzież szkolna. Dlatego przy opisach niektórych roślin dodajemy uwagę, że dana roślina jest zalecana do zbioru przez młodych zbieraczy.